PRIVACYBELEID VAN V.M.V.S.K.

De bescherming van Uw persoonlijke gegevens en uw daaraan verbonden rechten vormen voor de vereniging een essentieel deel van haar opdracht. De vereniging V.M.V.S.K. voldoet daarom aan de betreffende Europese regelgeving: GDPR (General Data Protection Regulation) of de AVG (Algemene Verordening gegevensbescherming).

Wat houdt de GDPR of de AVG in?

GDPR vormt het nieuwe referentiekader betreffende de gegevensbescherming op Europees vlak, en heeft tot doel het kader en de beheerspraktijken omtrent het verzamelen en gebruik van persoonsgegevens te stroomlijnen. De regels van de GDPR vervangen de richtlijn 95/46/EU, en zijn sedert 25 mei 2018 van toepassing op alle openbare en particuliere bedrijven en instellingen van de lid-staten binnen de Europese Unie. In het bijzonder gaat het om alle instellingen die:

 • Goederen en diensten aanbieden op de (ééngemaakte) EU-markt.
 • Gegevens van EU inwoners verzamelen en verwerken.

Merk op dat de verordening ook van toepassing is op alle bedrijven en instellingen die niet gevestigd zijn in de EU en die persoonsgegevens van ingezetenen in de EU verzamelen en verwerken. De regels en verplichtingen van de GDPR zijn van toepassing op de verwerking – geautomatiseerd of niet – van de persoonsgegevens; zij betreffen elke informatie betreffende een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon. Onder identificeerbare natuurlijke persoon verstaat men een natuurlijke persoon die direct of indirect geïdentificeerd kan worden door verwijzing naar een identificatie, zoals een naam, nummer, locatiegegevens, een online identificatie, of die beantwoorden aan één of meer specifieke elementen van fysieke, fysiologische, genetische, psychologische, economische, culturele of sociale identiteit.

De verwerking van gegevens, in de interpretatie van de GDPR, verwijst naar het verzamelen, toegang tot, opslag, manipulatie, vernietiging en raadpleging van gegevens. De algemene regels inzake gegevensbescherming kunnen op volgende site worden gevonden:

Wiens persoonsgegevens worden verzameld en bewaard door V.M.V.S.K.?

 • Zij die interesse betonen in het doel en de campagnes van V.M.V.S.K.;
 • Allen die een positief gevolg gaven aan een prospectie, georganiseerd door V.M.V.S.K. De vereniging A.P.B.P.-V.M.V.S.K. organiseert elk jaar één prospectie-actie;
 • Sympathisanten die spontaan de wens hebben uitgedrukt om zendingen van V.M.V.S.K. toegestuurd te krijgen.

Om welke gegevens gaat het meer bepaald?

Onder voorbehoud van instemming van de betrokken persoon, verzamelt en bewaart V.M.V.S.K. volgende gegevens:

 • Naam en voornamen
 • De aanspreektitel
 • Woon- of verblijfplaats (in België)
 • De uitgevoerde bestellingen alsmede de datum van deze bestellingen
 • Datum en bedrag van de uitgevoerde betalingen
 • Mailadressen

Hoe worden de gegevens verzameld?

Gegevens kunnen worden verzameld via:

 • Bestelformulieren die via de site apbp-vmvsk.be worden ingevuld
 • Papieren bestelformulieren
 • Gegevens van personen die zich spontaan kenbaar maken via e-mail, per brief of via de telefoon
 • De website

Waarvoor worden de gegevens opgeslagen?

V.M.V.S.K. bewaart bovenstaande gegevens voor het beleid ten aanzien van de klanten, alsmede het interne beleid waaronder hoofdzakelijk en haast uitsluitend:

 • om de geregistreerde personen op de hoogte houden van de nieuwe uitgaven die zullen worden aangeboden;
 • voor de aanleg van statistieken.

Waar worden de gegevens opgeslagen?

Persoonlijke gegevens worden opgeslagen in database- en bestandssystemen die V.M.V.S.K. toebehoren. Deze staan uitsluitend opgesteld in België.

Wie krijgt toegang tot deze gegevens?

Gegevens, verzameld en opgeslagen door V.M.V.S.K., zijn enkel toegankelijk voor personeel onder contract en/of gemandateerd binnen V.M.V.S.K. Ze worden niet doorgegeven aan andere filialen van de wereldwijde groep, noch meegedeeld aan derden of andere verenigingen, voorbehoud gemaakt voor de ondernemingen die A.P.B.P.-V.M.V.S.K. op technisch of logistiek vlak bijstaan.

Voor welke duur worden deze gegevens opgeslagen?

Gegevens met betrekking tot personen die geen toestemming gaven voor het bewaren van hun gegevens, worden enkel bewaard voor de duur van de verwerking van statistieken en deduplicaties van bestanden.

Gegevens van mensen die interesse hebben getoond in toekomstige V.M.V.S.K campagnes. worden bewaard in overeenstemming met artikel 5, onder e), van het reglement, meer bepaald: gedurende een periode die nodig is voor de verwezenlijking voor dit doel of tot het ogenblik waarop de betrokkenen hun wens uitdrukken uit het bestand te worden verwijderd.

Welke zijn de rechten van de betrokkenen?

Een van de belangrijkste doelstellingen van de GDPR is het bevorderen en beschermen van de rechten van Europese subjecten, aan wie de volgende individuële rechten werden toegekend:

 • Het recht op toegang tot hun persoonlijke gegevens;
 • Het recht op (laten) corrigeren van onjuiste gegevens omtrent hun persoon;
 • Het recht om vergeten te worden wat neerkomt op het wissen van alle gegevens met betrekking tot hun persoon ;
 • Het recht op het beperken van de verwerking van hun gegevens.
 • Het recht op de overdraagbaarheid van hun gegevens, wat toelaat dat een persoon de gegevens die hij/zij heeft verstrekt kan opvragen in een gangbaar formaat en, indien nodig, deze over kan dragen aan een derde partij.

Hoe kunnen deze rechten worden uitgeoefend?

Betrokkenen kunnen hun rechten uitoefenen door contact op te nemen met V.M.V.S.K. via:

 • een e-mail naar info@apbp-vmvsk.be
 • een ondertekend schrijven ter attentie van V.M.V.S.K. – Populierstraat 4, 1000 Brussel
 • een telefonische oproep naar het nummer +32 2 218 39 34

how rights used text 2

 • De maatregelen genomen om een gunstig gevolg te geven aan op het verzoek; of
 • Voor ingewikkelde problemen wordt de termijn van antwoord desgevallend verlengd met twee maanden, zij het dat dan deze verlengde termijn wordt meegedeeld met vermelding van de redenen voor deze verlenging; of
 • Bij ontstentenis van de mogelijkheid een gevolg te geven of bij negatief antwoord, wordt - of worden - de reden of de redenen voor deze weigering meegedeeld, en wordt de betrokkene ingelicht over de mogelijkheden tot indienen van een klacht bij de toezichthoudende overheid, of omtrent de mogelijkheid zijn verhaal te zoeken bij een rechtbank.